Japanese Restaurants


Denjiro

Sushi bar, Karaoke, zashiki booths, sukiyaki, sashimi, teriyaki, tempura, shabu-shabu.
410 Connaught Dr
780 852 3780